Obchodní podmínky pro poskytování služby iZakázky

Účinné od: 28.3.2016

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb iZakázky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku a vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele těchto Služeb a služeb souvisejících.
 • 1.2 Tyto Obchodní podmínky stanoví též práva a povinnosti Žadatele o Službu, pokud se na základě své registrace stane Uživatelem Služby.

 • 2. Základní pojmy
 • 2.1 Pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách s velkým začátečním písmenem mají následující význam:
  • a) „Adresou pro elektronický kontakt“ se rozumí e-mailová adresa a/nebo ID datové schránky Uživatele, která musí být přístupná pro příjem poštovních datových zpráv (musí umožňovat dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, nebo právnické osoby v souladu s ustanovením § 18a odst. 1 Zákona č. 300/2008 Sb.). V případě, že Uživatel poskytl jak e-mailovou adresu, tak ID datové schránky, je Poskytovatel oprávněn pro komunikaci s Uživatelem zvolit kteroukoli z těchto cest.
  • b) „Dobou obnovy“ se rozumí doba, na kterou se Služby předplácí. Po uplynutí Doby obnovy zaniká nárok Uživatele na poskytování Služby a Služba je deaktivovaná, pokud před tím nedošlo k předplacení dalšího období poskytování Služby.
  • c) „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
  • d) „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky pro poskytování služby iZakázky.
  • e) „Pobočkou“ se rozumí pobočka Poskytovatele, která může být současně i kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT).
  • f) „Portálem“ se rozumí internetový portál Poskytovatele sloužící pro poskytování Služeb dostupný na www.i-verejnezakazky.cz.
  • g) Profilovým formulářem se rozumí informace vyplněné v profilu Uživatele na Portálu nebo příslušný formulář vyplněný na pobočce ČP.
  • h) „Poskytovatelem“ se rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, DIČ: CZ47114983, který je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.
  • i) „Provozovatelem“ se rozumí provozovatel technického řešení pro poskytování Služeb. Provozovatelem je Intelligent Markets, a.s.., se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 24139564, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17347.
  • j) „Službou“ se rozumí služba:
   • ● iZakázky, která spočívá v zasílání informací z veřejných zdrojů týkajících se zejména veřejných zakázek, jak je podrobně specifikován v aktuálním Profilovém formuláři.
  • k) „Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování Služeb, která je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena potvrzením registrace Uživatele. 
  • l) „Uživatelem“ se rozumí Zájemce, kterému byla v souladu s těmito Obchodními podmínkami aktivovaná Služba.
  • m) „Uživatelským kontem“ se rozumí elektronický účet na Portálu zřízený pro Uživatele, který sdělil svou Adresu pro elektronický kontakt.
  • n) „Zájemcem“ se rozumí jakákoliv osoba žádající o poskytování Služeb způsobem dle těchto Obchodních podmínek.
  • o) „Zákonem č. 300/2008 Sb.“ se rozumí zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  • p) „Zákonem o ochraně osobních údajů“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů.
 • 3. Registrace ke Službě
 • 3.1 Podmínkou pro poskytování Služby je řádná registrace Zájemce a její potvrzení ze strany Poskytovatele. Registrace může být učiněna:
  • a) na tištěném Profilovém formuláři dostupném a osobně zájemcem odevzdaném na kterékoli pobočce; Přitom bude požadována identifikace zájemce (podatele) dle osobního dokladu; nebo
  • b) prostřednictvím elektronického Profilového formuláře dostupného a podaného zájemcem elektronicky na Portále.
 • 3.2 Zájemce je povinen vyplnit Profilový formulář dle instrukcí na něm uvedených. Zájemce odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací, které v Profilovém formuláři uvedl a současně stvrzuje, že se před jeho podáním řádně seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami poskytování Služeb a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí. Profilový formulář se vyplňuje a Služby jsou poskytovány v českém jazyce.
 • 3.3 V rámci Profilového formuláře je Zájemce povinen zejména specifikovat formu výpisů poskytovaných v rámci Služby (tištěná nebo elektronická), způsob a frekvenci jejich zasílání a Dobu obnovy Služby, případně další parametry Služby a Doplňkové služby dostupné podle aktuálního Profilového formuláře. Nesdělí-li Poskytovatel ve lhůtě 7 dnů od registrace jinak, má se za to, že odesláním či odevzdáním Profilového formuláře Poskytovateli došlo k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky a Profilový formulář Uživatele. K poskytování Služeb dochází nejpozději ode dne připsání ceny Služby zaplacené Uživatelem na účet Poskytovatele.
 • 3.4 Zájemci, který v Profilovém formuláři uvedl svou funkční adresu pro elektronický kontakt, bude na tuto adresu zasláno:
  • a) potvrzení o registraci;
  • b) instrukce pro úhradu částky za nejbližší období poskytování Služeb podle zvolené doby obnovy Služby;
  • c) přihlašovací údaje k Uživatelskému kontu.
 • 3.5 Pro platbu ceny Služeb použije Zájemce údaje zaslané mu Poskytovatelem v rámci potvrzení o aktivaci Služby nebo prodloužení či změny parametrů Služby. Pokud Zájemce tyto údaje neobdržel, provede platbu na číslo účtu Poskytovatele uvedené v odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek a jako variabilní symbol uvede údaj dle odst. 7.3 těchto Obchodních podmínek.

 • 4. Způsob a doba poskytování Služby
 • 4.1 Služba je poskytována způsobem a v rozsahu specifikovaným v aktuálním Profilovém formuláři; Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Služby mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. V případě volitelných parametrů Služby je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře. Pokud Poskytovatel jednostranně provede podstatnou obsahovou změnu Profilového formuláře, bude Poskytovatel Uživatele o chystané změně informovat nejméně 30 dnů před jejím provedením.
 • 4.2 Služba je poskytována na základě předplacení si Služby Uživatelem vždy na Dobu obnovy Služby, tj. na dobu určitou, která je definována volbou na Profilovém formuláři.
 • 4.3 Byla-li před uplynutím aktuální doby obnovy uhrazena platba za další poskytování Služby nejméně na následující Dobu obnovy, trvání Služby se automaticky prodlužuje o následující Dobu obnovy. V opačném případě je poskytování Služby ukončeno a Služba je Uživateli deaktivována.

 • 5. Změna, deaktivace a reaktivace Služby
 • 5.1 V případě, že úprava parametrů Služby nebude mít vliv na cenu Služby, je Uživatel oprávněn kdykoliv změni parametry poskytování Služby, a to stejným způsobem, jakým Zájemce žádá o registraci ke Službě, tj. novým vyplněním Profilového formuláře za obdobného použití ustanovení článku 3 těchto Obchodních podmínek. Uživatel, kterému bylo zřízeno Uživatelské konto, může změny parametrů Služeb provádět též pod tímto Uživatelským kontem na Portálu. Úprava parametrů mající za následek snížení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná až od uplynutí posledního dne předplacené Doby obnovy. Úprava parametrů mající za následek zvýšení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná ode dne úhrady příslušné částky Služby, kterou je uživatel povinen uhradit dle potvrzení o aktivaci Služby podle odst. 3.5 těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečnost, zda Doba obnovy již uplynula, či nikoliv.
 • 5.2 Poskytování Služby bude ukončeno uplynutím Doby obnovy, pokud nedojde k automatické obnově za podmínek uvedených v odst. 4.3 těchto Obchodních podmínek.
 • 5.3 Dojde-li po deaktivaci Služby a před vymazáním údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele k nové platbě Uživatele za Službu, bude Služba reaktivována na stanovenou Dobu obnovy. O tom bude Uživateli zasláno potvrzení obdobně, jako dle odst. 3.4 písm. a) nebo odst. c) těchto Obchodních podmínek.
 • 5.4 S ohledem na možnost reaktivace neznamená deaktivace Služby zánik Smlouvy ani výmaz údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů viz článek 10 těchto Obchodních podmínek.
 • 5.5 Smlouvu lze vždy ukončit výpovědí k nejbližšímu vypršení Doby obnovy Služby, a pokud již Služba není aktivní, s jednoměsíční výpovědní dobou. Za výpověď Smlouvy se považuje i žádost o výmaz údajů o Uživateli dle odst. 10.13 písm. c) těchto Obchodních podmínek s výpovědní dobou uvedenou v odst. 10.13 písm. c) Obchodních podmínek nebo nesouhlas s novým zněním Obchodních podmínek dle odst. 12.2. s okamžitým ukončením Smlouvy ke dni sdělení nesouhlasu.

 • 6. Doplňkové služby
 • 6.1 Doplňkové služby jsou vzhledem ke své povaze spjaty s využíváním Uživatelského konta a nelze je poskytnout Uživatelům, kteří nesdělili svoji Adresu pro elektronický kontakt. Nezbytným předpokladem pro poskytování Doplňkových služeb je aktivní poskytování Služby pro Uživatele.
 • 6.2 Doplňkové služby jsou co do způsobu a rozsahu poskytování specifikovány v aktuálním Profilovém formuláři. Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Doplňkových služeb mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. Ohledně volby konkrétních Doplňkových služeb a volitelných parametrů jednotlivých Doplňkových služeb je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře resp. indikována v rámci nastavení jeho Uživatelského konta na Portálu. Pokud Poskytovatel jednostranně provede podstatnou změnu vlastností doplňkových služeb, bude Poskytovatel Uživatele o chystané změně informovat nejméně 30 dnů před jejím provedením.
 • 6.3 Doba poskytování Doplňkových služeb se řídí Dobou obnovy Služby, nicméně Doplňkové služby budou poskytovány nejdříve po úhradě jejich ceny Poskytovateli.
 • 6.4 Obnova Doplňkových služeb, stejně jako jejich deaktivace a reaktivace se řídí ustanoveními o obnově, deaktivaci a reaktivaci Služby.
 • 6.5 Odstoupení od Smlouvy je možné pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem.

 • 7. Cena za poskytované služby a platební podmínky
 • 7.1 Ceny za Službu jsou uvedeny v ceníku. Ceny jsou bez ohledu na pozdější změny platné po celou dobu trvání Doby obnovy, během které došlo k případné aktualizaci ceníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení předchozí věty tohoto odstavce 7.1 se neaplikuje a Uživatel je tedy povinen uhradit cenu dle aktuálně platného ceníku v případě, kdy došlo po dobu trvání Doby obnovy k změně parametrů Služby, která má za následek zvýšení ceny Služby dle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek, poslední věta.
 • 7.2 Úhradu za poskytování Služby a Doplňkových služeb hradí Uživatel bankovním převodem na účet Poskytovatele, číslo účtu: 258 755 478/0300.
 • 7.3 Poskytovatel sdělí Uživateli bezodkladně po registraci variabilní symbol, který je vždy unikátní pro jednotlivou platbu pro konkrétní Dobu obnovy. Variabilním symbolem se rozumí Podací číslo Profilového formuláře. V případě, že Uživatel variabilní symbol neobdržel, použije až do doby jeho sdělení ze strany Poskytovatele (v níže uvedeném pořadí priority) své:
  • a) identifikační číslo, bylo-li Uživateli přiděleno a Doba obnovy Služby v měsících ve formátu IČOmm, nebo
  • b) datum narození ve formátu RRRRMMDDmm, tj. datum narození a Doba obnovy Služby v měsících, tak, aby Variabilní symbol obsahoval vždy maximálně10 čísel.
 • 7.4 Jakákoliv platba hrazená Uživatelem dle těchto Obchodních podmínek se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Poskytovatele.
 • 7.5 Poskytovatel zpřístupní Uživateli po přijetí platby příslušný daňový doklad. Uživateli, kterému nebylo zřízeno Uživatelské konto, zašle Poskytovatel daňový doklad elektronicky anebo na jeho adresu sídla, místa podnikání či pobytu.

 • 8. Informace o neexistenci odpovědnosti
 • 8.1 Uživatel bere na vědomí, že řádné poskytování Služeb je závislé na informacích, které pocházejí z registrů nebo informačních systémů vytvářených a/nebo provozovaných třetími osobami odlišnými od Poskytovatele, přičemž Poskytovatel není původcem těchto informací, a ani je žádným způsobem neupravuje či nemodifikuje. S ohledem na povahu způsobu získávání informací pro poskytování Služeb Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za dostupnost, úplnost, správnost, pravdivost či aktuálnost jakýchkoli informací poskytovaných v rámci kterékoliv ze Služeb.
 • 8.2 S ohledem na skutečnost, že informace poskytované v rámci kterékoliv ze Služeb jsou zpravidla, nikoliv však výlučně, dostupné u třetí osoby, která je jejich původcem, zpracovatelem či která je provozovatelem registru a/nebo informačního systému, v nichž jsou takovéto informace obsaženy, Uživatel bere na vědomí, že je povinen v rámci své obecné prevenční povinnosti jakákoli svoje rozhodnutí o krocích učiněných na podkladě informací přijatých v rámci Služeb ověřit u původce informací a nespoléhat se při tomto rozhodování výhradně na informace přijaté od Poskytovatele. V této souvislosti tak Uživatel bere na vědomí, že je z povahy věci vyloučeno, aby v případě nesprávného rozhodnutí Uživatele, ať již způsobeného, nebo nezpůsobeného nedostupností, neúplností, nesprávností, nepravdivostí či neaktuálností informací poskytovaných v rámci Služeb, vznikla Poskytovateli jakákoli odpovědnost za škodu, která eventuálně Uživateli vznikne.
 • 8.3 Poskytovatel zejména neodpovídá za úplnost informací zaslaných v rámci Služby, pokud se nevejdou do stanoveného rozsahu poskytované Služby:
  • a) pro Službu poskytovanou formou výpisů v tištené podobě je rozsah nejvíce 7 stran výpisu ve formátu A4;
  • b) pro Službu poskytovanou formou výpisů v elektronické podobě ve formátu PDF je rozsah omezen maximální velikostí souboru 2 MB.
 • 8.4 Poskytovatel též neodpovídá za situace, kdy si Uživatel zvolil takový věcný rozsah informací zasílaných v rámci Služby, který nevygeneruje žádná data v rámci jednotlivého výpisu.

 • 9. Hlavní práva a povinnosti smluvního vztahu
 • 9.1 Uživatel má právo na poskytování Služby a Doplňkových služeb v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách.
 • 9.2 Za řádné poskytování Služby a Doplňkové služby je Uživatel povinen platit Poskytovateli stanovenou cenu, a to způsobem dle čl. 7 těchto Obchodních podmínek.
 • 9.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli Službu a Doplňkové služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

 • 10. Ochrana osobních údajů
 • 10.1 Uživatel uděluje podáním řádně vyplněného Profilového formuláře souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.
 • 10.2 Při uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatele bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů.
 • 10.3 V rámci zpracování osobních údajů jsou shromažďovány zpracovávány následující osobní údaje Uživatele:
  • a) u fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo, adresa pobytu v České republice, e-mailová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresy počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu;
  • b) u podnikající fyzické osoby – jméno, příjmení, IČ, adresa místa podnikání či jiná kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, e-mailová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresu počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu;
  • c) u právnické osoby – jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktních osob Uživatele a IP adresy počítačů, z nichž pracovníci Uživatele přistupují k Portálu.
 • 10.4 Provozovatel dále zaznamenává a uchovávají veškeré informace uvedené Uživatelem na Portálu v rámci jeho Uživatelského konta.
 • 10.5 Poskytovatel archivuje tištěné Profilové formuláře Zájemců.
 • 10.6 Zdrojem osobních údajů jsou informace sdělené Uživatelem zejména prostřednictvím Profilového formuláře.
 • 10.7 Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Uživatel souhlasí s tím, že zpracovatelem osobních údajů bude Poskytovatel.
 • 10.8 Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytování Služeb a případné nabízení dalších souvisejících služeb Uživateli.
 • 10.9 Uživatel uděluje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn vzít svůj tento svůj souhlas zpět.
 • 10.10 Správcem osobních údajů je Provozovatel, který je jako správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00047412. Zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Poskytovatelem.
 • 10.11 Pro změnu, opravu, nebo vymazání osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel Poskytovatele kontaktovat následujícím způsobem:
  • a) e-mailem na: info@cpost.cz,
  • b) telefonicky na: 840 111 244
 • 10.12 Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány po celou dobu existence Smlouvy, přičemž zpracovávání těchto údajů po tuto dobu je nezbytné pro plnění Smlouvy. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.
 • 10.13 Uživatel má právo:
  • a) mít přístup ke svým osobním údajům a mít možnost je opravovat;
  • b) požadovat, aby jeho osobní údaje byly kompletní, aktualizované, opravené, dočasně nebo trvale vyloučené ze zpracování, v případě, že nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo byly posbírány způsobem, který odporuje zákonu na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že nejsou už více potřebné pro účel, pro který byly sebrány;
  • c) učinit oprávněný písemný požadavek na ukončení zpracování svých osobních údajů; přitom však Uživatel bere na vědomí, že takováto žádost je ve smyslu odst. 5.5 těchto Obchodních podmínek výpovědí Smlouvy účinnou k uplynutí Doby obnovy Služby;
  • d) učinit oprávněný písemný požadavek na ukončení zpracovávání svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb;
  • e) žádat. o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) domnívá-li se, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života;
  • f) uplatnit jiná práva ve smyslu Zákona na ochranu osobních údajů, zejména vyplývajících z § 11, § 12 a § 22.
 • 10.14 V případě, že chce Uživatel využít svých výše zmíněných práv, provede to způsobem uvedeným v odst. 10.11. V případě porušení zákonných povinností je Uživatel oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • 11. Ochrana spotřebitele
 • 11.1 Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, vztahují se na něj příslušná ustanovení právních předpisů o ochraně spotřebitele. V rozsahu, v jakém by Smlouva nebo Obchodní podmínky odporovaly těmto ustanovením, se jejich ustanovení nepoužijí.

 • 12. Závěrečná ustanovení
 • 12.1 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že se smluvní vztah založený Smlouvou řídí českým právem. O sporech vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, Smlouvy nebo vztahujících se ke Službě budou příslušné české soudy, ledaže by zákon/přímo aplikovatelný předpis EU/mezinárodní smlouva stanovil/a jinak.
 • 12.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této Služby mezi spotřebiteli a Českou poštou, s.p. je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
 • 12.3 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, lze případný spotřebitelský spor vzniklý v souvislosti s plněním poskytovaným na základě smlouvy uzavřené on-line řešit také prostřednictvím k tomu určené evropské on—line platformy pro mimosoudní řešení sporů (ODR platforma). 
 • 12.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž se zavazuje tyto změny v dostatečném předstihu nejméně 30 dnů před účinností nových Obchodních podmínek oznamovat na Portálu či umístěním oznámení o změně v Pobočkách. Pokud do dne účinnosti nových Obchodních podmínek nedá Uživatel Poskytovateli najevo svůj nesouhlas s novými Obchodními podmínkami způsobem uvedeným v odst. 10.11., má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí. 

Datum vydání a zveřejnění 28. 3. 2016

Česká pošta, s. p.